top of page

Sportslig utvalg 2023/24

Mandat for og sammensetning av Sportslig utvalg ble sist vedtatt av styret i SIF Håndball 10. april 2024:

Formål

Sportslig utvalg (SU) utnevnes av styret og skal lede klubbens arbeid for å utvikle den sportslige aktiviteten.

Ansvar

  • Iverksette, følge opp og videreutvikle klubbens sportsplan

  • Vedlikeholde klubbens årshjul for den sportslige aktiviteten

  • Fordele klubbens treningstider til lagene

  • Arrangere minst to trenerforum pr sesong

  • Lede arbeidet med å etablere nye lag

  • Lede arbeidet med å rekruttere, videreutvikle og følge opp klubbens dommere

  • Rekruttere trenere og planlegge hvordan klubbens kompetansemål for trenerne kan nås

  • Løse utfordringer knyttet til differensiering og hospitering i samarbeid med lagene 

  • Håndtere avvik fra sportsplanen ved å veilede lagene

  • Holde styret løpende orientert om arbeidet

Medlemmer

bottom of page