top of page

Hospitering

Det er en målsetning for lagene å legge til rette for hospitering for spillere fra yngre lag og treningsgrupper, både på treninger og i kampsituasjon. Dersom det er flere treningsgrupper innen samme årsklasse, gjelder retningslinjene for hospitering også mellom disse gruppene. 

  • Hospitering er en mulighet og et tilbud i tillegg til trening i egen gruppe, ikke i stedet for. Dette for å bidra til å sikre forsvarlig sportslig utvikling. Hospiteringen skal også ha positiv effekt på treningsgruppen det hospiteres fra.

  • En forutsetning for at hospitering skal ha ønsket effekt er at spilleren er klar for hospitering og har den rette innstillingen og holdningene. 

  • Hospitering må også avklares med respektive trenere og foresatte.

  • Det bør ikke være mer enn 4-6 spillere som hospiterer, og det er ønskelig å det unngås at enkeltspillere hospiterer alene.

  • Hospitering er en god arena for å bygge samhold på tvers av årsklassene. Det oppfordres til rotasjon i hospiteringen, forutsatt at dette er sportslig forsvarlig.

  • Hospiteringen skal evalueres av begge lagene og rapporteres til SU.

bottom of page