top of page

Håndbok SIF

Håndboken skal være til hjelp for tillitsvalgte og foreldre i SIF Håndball. Siden oppdateres kontinuerlig. Gi oss innspill på ting du savner i håndboken!

 

1. SIF Håndball sine lover

2. Rutinebeskrivelser ungdomsavdelingen

2.1 Støtteapparatet

Trener

 • Ansvarlig for den sportslige driften av laget (legge opp og gjennomføre treningsprogram etter klubbens retningslinjer).

 • Kontaktperson mellom sportslig leder og laget.

 • Ansvarlig for lagets opptreden på og utenfor banen.

 • Trene laget i de tildelte tidene.

 • Lede laget i serie- og turneringskamper.

 • Påse at spilletid blir korrekt fordelt.

 • Delta på klubbens trenersamlinger.

 • Sørge for at det blir rekruttert en oppmann til laget, om nødvendig med støtte fra sportslig utvalg ungdom.

 

Kamper hvor oppsatte dommere ikke møter

Dersom oppsatte dommere ikke møter, skal treneren sammen med lagets oppmann og foreldrekontakt, og eventuelt i samarbeid med gjestende lag, skaffe andre dommere. Dersom det ikke er mulig å skaffe autoriserte, nøytrale dommere, skal likevel kampen gjennomføres, eventuelt under protest. Kampen skal i dette tilfellet dømmes av ikke-nøytrale dommere eller andre håndballkyndige personer (ref. NHF’s kampreglement §14-4.6). Påse at sekretariatet noterer dette på kamprapporten.

Trenerkurs

Klubben er positiv til alle som ønsker å ta en trenerutdanning. Dersom du ønsker å ta Trener 1, 2, 3 eller 4 sendes en søknad/mail til daglig leder.

I forbindelse med kurset dekker klubben dette:

 • Påmeldingsavgift

 • Kursmateriell 

 • Reisekostnader og overnatting kurssted

 • Ved evt. utenlandsreise/innenlandsreise i forbindelse med kurset dekker klubben flyreisen og overnatting. Øvrige kostnader dekkes av kursdeltakeren.

Klubben dekker ikke utgifter til mat.

Hvis du får et trenerkurs dekket av klubben ligger det en forventning om at du fortsetter som trener i inneværende sesong og minst to påfølgende sesonger. Det kan gjerne være på laget hvor du evt. har et barn selv, eller på andre lag i klubben.

Oppmann

Oppmann er hovedansvarlig for den administrative driften av laget og lagets økonomi. Oppmannens viktigste oppgaver er:

 • Holde kontakten med styret og sørge for at laget har komplett støtteapparat.

 • Sørge for at alle lagledere har levert politiattest.

 • Samle foreldrekontakt og trenere til møter gjennom sesongen.

 • Vedlikeholde lagliste i Medlemsnett.

  • Nye medlemmer melder seg inn og gjør selv registreringen. Skjema for dette finnes på SIF sin hjemmeside og klikke på “Bli medlem” øverst til høyre

 • Påse at spillerne har betalt medlemskontingent og NHF-lisens (NHF-lisens gjelder fra og med det året spillerne fyller 13 år). Spillere som ikke har betalt medlemskontingent og/eller lisens, er ikke spilleberettiget.

 • Forvalte og holde oversikt over lagets midler. Dette gjøres i samarbeid med daglig leder og regnskapsbyrået. Refusjoner og betalinger fra lagkassen sendes på mail til regnskapsbyåret: lars@lima.as

  • Når dere skal sende noe til regnskap ønsker vi at dere er mest mulig spesifikke allerede i emnefeltet i mailen. Her må man skrive hva det gjelder og hvem eller hvor betalingen skal. Ved å gjøre dette vil også deres månedlige regnskapsrapporter bli mer oversiktlige og lettere å forstå. Eksempler:

   • J2008 har hatt en pizzakveld og en person skal ha refundert kr 1000,-. Dette skrives slik i emnefeltet: «SIF J2008. Refundere kr 1000,- til «navn». Sosial pizzakveld.»

   • G2009/10 har en faktura kr 1000,- for påmelding til turnering. Dette skrives slik i emnefeltet: «SIF G2009/10. Faktura kr 1000,-, påmelding turnering «navn turnering».

  • Husk å alltid skrive fullt navn på personer som skal ha noe refundert, sammen med kontonummer til personen hver gang. Sett daglig leder på kopi på mailen.

 • Oppmann er den eneste som har fullmakt til å hente ut utstyr på lagets vegne fra Intersport på Amfi Madla.

 • Sammen med foreldrekontakt og resten av foreldregruppen organisere dugnader, skaffe sponsormidler og andre inntekter til laget.

 • Holde spillere og trener orientert om seriekamper og turneringer.

 • Ansvarlig for utlevert materiell og sørge for påfyll i medisinskrin o.l.

 • Oppmann, eller den har gitt oppgaven videre til, er omberammingsansvarlig for laget. I tilfelle omberamming av seriekamper, levere omberammingsskjema på TurneringsAdmin. Se regler for dette på regionens hjemmesider

 • Bruke Live-føring i sekretariatet i stedet for papirutgaver. Les mer om Live her. Gjelder fra og med J/G12 og eldre.

 • Spesielt for Mini: I Miniklassen er oppmann ansvarlig for å organisere de turneringene som SIF er arrangør av.

 • Spesielt for 9, 10 og 11 års klasser: I disse klassene blir det ikke satt opp dommere fra kretsen og oppmann må ordne dette ved å kontakte dommere direkte på Facebook-gruppen "SIF Håndball dommere", klubbens dommeransvarlig, eller oppmann på J/G 14/15/16.

Foreldrekontakt

 • Holde foreldremøter, anbefalt både vår og høst.

 • Gjennomføre lagets eventuelle sosiale aktiviteter.

 • Skaffe foreldre til dugnad og holde oversikten over hvem som deltar.

 • Skaffe foreldre til sekretariat på lagets tildelte kamper i serien. Alle lag er ansvarlig for sekretariat på sine hjemmekamper Sjekk at oppsatte sekretariatsvakter har fått nødvendig opplæring.

 • I samarbeide med oppmann, mellom styret og foreldrene.

 • I samarbeid med trener og oppmann, skaffe nye dommere dersom oppsatte dommere ikke møter.

2.2 Økonomi

Rutinebeskrivelse ungdomslagenes økonomi

Generelt

SIF Håndball har ansvar for være bank for lagene. Lagene blir tildelt et prosjektnr. som konteres på alle bilag som tilhører laget. Om laget har behov for å innbetale egenandel til en turnering eller kjøp av utstyr faktureres dette fra Medlemsnett av den enkelte oppmann. Innbetaling vil da føres direkte på lagets prosjektnr. og lagkonto.

Økonomiansvarlig SIF skal sende oppdatert månedlig kontooversikt til oppmann for hvert lag med mulighet for gjennomgang og korrigering.

Rutinebeskrivelsen gjelder lagene i ungdomsavdelingen, dvs fra Mini til og med J/G 18.

SIFs kontonummer 3201.33.05810 kan brukes til innbetalinger for alle lag. Husk at innbetalingen må merkes med lagsnavn (J2011, G2012 etc.) for at pengene skal komme til rett lagkonto. Her kan du laste ned bekreftelse på kontonummer, IBAN-nr. og Swift-kode dersom dere har behov for dette: Last ned

Fordeling av utgifter

Hovedregelen er at lagene dekker alle egne utgifter.

Unntak:

 • Minien får dekket drakter av klubben. Klubben dekker også innkjøp av medaljer/pokaler ifm. miniturnering.

 • Klubben dekker to startkontingenter pr lag pr sesong til turneringer innenfor Skandinavia og opptil kr 2500.

 • Lerøyserien G/J 18 og Bringserien G/J 16: Klubben bidrar til å dekke reisekostnader med kr 70000,- pr lag som har kvalifisert seg til hovedrunden. Laget dekker øvrige kostnader.

 • Reisekostnader (transport og evt. overnatting) til kamper utenfor fylket ifm. regionserien dekkes av SIF med inntil kr 650,- pr spiller pr reise inntil 16 spillere og to lagledere. Er det flere spillere med, må egenandelen økes. Støtten fra SIF etterbetales etter at oppmann har sendt inn regneark til daglig leder. Regnearket skal vise kostnader (med kvitteringer) og SIF-støtten til fratrekk, som da utgjør en sum som skal fordeles pr spiller i egenandel. Oppmann sender ut egenandeler så fort som mulig. Spillere og ledere skal navngis i regnearket.

 • Klubben dekker reisekostnader i forbindelse med uttak til RLM (Regionalt landslagsmiljø) og lignende landsdekkende samlinger for enkeltspillere.

 • Klubben dekker ferje til Haugalandet og bommen til Jørpeland for inntil 3 biler pr kamp. Kvittering sendes til daglig leder for refusjon. 

 • Klubben dekker dommerkostnader ifm. seriespill. Klubben dekker ikke dommerkostnader for omberammede kamper.

 • Klubben dekker ikke kostnad ifm. overgang av spillere.

 • Klubben dekker lisens for trenere og oppmenn som trenger det for å være på benken på Bring, Lerøy og senior.

For 2. og 3. divisjon dekker klubben følgende for inntil 16 spillere og 3 ledere:

 • Reisekostnader til kamper utenfor fylket ifm. serien

  • Ved behov for overnatting ved kamper utenfor fylket ifm. serien, dekker SIF overnatting og én middag med én drikke (alkoholfri). 

 • Reisekostnader utover dette må laget få godkjent av sportslig leder.

 

Fordeling av inntekter

 • Medlemskontingenten og treningsavgiften går i sin helhet til klubben

 • Kiosken: Lagene som står vakt i ukedagene godtgjøres med kr 10.000 pr dag i sesong. Dette er forbeholdt de eldste lagene. Helgevakter går i sin helhet til klubben. Lagene oppfordres til å ha kakebord og inntekten går da til laget. 

 • Dugnad i regi av laget går i sin helhet til laget.

 • Dugnad i regi av klubben går i sin helhelt til klubben.

 • Sponsor- og støtteinntekter skal fordeles 90% på laget og 10% klubben på beløp over kr 10000,-. Beregnes eks mva og evt trykking av reklame.

  • Eksempel: Laget skaffer kr 18750 inkl mva og det skal trykkes reklame som koster kr 2000. Dvs kr 13.000 er eks mva og trykking. Dette skal fordeles 90:10. Det betyr at klubbens andel er kr 1300.

3. Diverse

Innmelding av skade ifm håndball

Alle spillere i SIF er forsikret forutsatt at:

- Kontingent er betalt og at

- lisens til Håndballforbundet er betalt (gjelder spillere som er 13 år eller eldre).

Ved skade gå inn på følgende nettside og følg instruksjonene der:

http://www.idrettshelse.no

Foreldrevettreglene

Informasjonsbrev til foreldre på Minien

- Innhenting av politiattest

Bakgrunn

 • Trenere for spillere under 18 år i SIF håndball skal forevise gyldig politiattest. Dette er et krav til hele norsk idrett som er vedtatt av Norges idrettsforbund. Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

 • Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget. 

 • Innhenting av politiattest er gratis.

 • For nærmere informasjon se Norges idrettsforbund.

Innhenting av attest

Attest hentes inn vha et elektronisk skjema. Nedenfor finner mer informasjon om hvordan du skal gå fram som tillitsvalgt for å innhente attest:

https://www.politi.no/tjenester/politiattest/hvor_skal_soknad_om_politiattest_sendes/Tema_1311.xhtml

I skjemaet skal du legge til et vedlegg med bekreftelse fra SIF. Klikk her for å laste ned dette og fyll inn navn og personnr. Deretter lagret du som word-dokument og laster det opp når du fyller ut skjemaet.

Km godtgjørelse

bottom of page